Құрметті оқырмандар!

Бүгін біз «Біздің еңбектеріміз» атты айдарын бастаймыз. Онда сіздерді Қостанай академиясының 50 жылдығына дайындалған оқу құралдарымен таныстыратын боламыз.
Бұл жұмыстар криминалистика, психология, қылмыстық және әкімшілік құқық және т.б. салалардағы ЖОО оқытушылары мен ғылыми қызметкерлердің көпжылдық қызметінің қорытындысы болып табылады. Пробация қызметінің жас қызметкерлеріне арналған үстел кітаптары, полицияның әкімшілік-юрисдикциялық қызметі бойынша дәрістер курсы, учаскелік полиция инспекторларына арналған ұсынымдар жинағы және тағы басқалар үлкен қызығушылық тудырады.
Бұл әдебиеттерді «Лантар-Трейд» баспасынан сатып алуға болады.

Уважаемые подписчики!

Сегодня мы открываем рубрику «Наши труды» где будем знакомить Вас с учебными пособиями, подготовленными к 50-летию Костанайской академии.
Данные работы являются итогом многолетней деятельности преподавателей и научных сотрудников вуза в таких областях как криминалистика, психология, уголовное и административное право и другие. Повышенный интерес вызывают настольные книги для молодых сотрудников службы пробации, курс лекций по административно-юрисдикционной деятельности полиции, сборник рекомендаций для участковых инспекторов полиции и многие другие.
Данную литературу можно приобрести в издательстве «Лантар-Трейд»