Бұл оқулықта әртүрлі жағдайларға қатысты сотқа дейінгі тергеу сатысында жауап алудың негізгі тактикалық әдістері талданады. Күдіктіден, жәбірленушіден, куәгерден жауап алу тактикасының мәселелері қарастырылады. Бұл оқу құралы ІІМ арнаулы оқу орындарының курсанттары, тыңдаушылары, магистранттары мен докторанттары, сондай-ақ ЖОО оқытушыларына арналған.

В пособии анализируются основные тактические приемы производства
допроса на стадии досудебного расследования применительно к различным
ситуациям, рассматриваются проблемы тактики допроса подозреваемого,
потерпевшего, свидетеля.
Данное пособие предназначено для курсантов и слушателей специальных
учебных заведений МВД, магистрантов, докторантов, преподавателей вузов.